top of page
  • Skribentens bildTryggtBoende

Ny era för skyddade boenden

En ny era för skyddade boenden har inletts genom införandet av tillståndsplikt och TryggtBoende, en stark förespråkare för detta, ser fram emot att höja kvaliteten på insatserna för de boende.


Från och med den 1 april skall ansökningar om tillstånd för skyddat boende göras hos IVO. Privata aktörer samt stiftelser och föreningar behöver ansöka om tillstånd från IVO, och de som redan bedriver verksamhet måste ansöka inom fyra månader från det att kravet införs. Detta markerar en ny fas för skyddade boenden där ökad kvalitet och fokus på individuella behov förväntas bli nyckelfaktorer.


Bilden visar ett barn som sitter på en matta och leker med en leksak och företaget TryggtBoendes logotyp.
Barnperspektivet ett av många positiva förändringar genom införandet av tillståndsplikt för skyddade boenden.

Förhoppningar om högre kvalitet

TryggtBoendes VD Joakim Ulmefors delar sina tankar om det nya beslutet och betonar att förhoppningen är att det kommer innebära högre kvalitet för de insatser som ges till de med skyddat boende. Han framhäver vikten av att använda evidensbaserade metoder och att jobba med kvalitetssäkrade lösningar. En central aspekt är att barnen nu kommer få ett eget beslut när de placeras i skyddat boende, där stärkandet av barnperspektivet är av yttersta vikt.


Minimal påverkan

När det kommer till hur tillståndsplikten påverkar TryggtBoendes verksamhet och rutiner, poängterar Ulmefors att det inte är en omvälvande förändring. TryggtBoende har redan implementerat metoder för att kvalitetssäkra verksamheten och följer upp placeringar och insatser kontinuerligt. ”För oss är det en naturlig del av vårt arbete att säkerställa så våra insatser får sin avsedda effekt” säger han.


Utmaningar inom utbildning

Joakim Ulmefors identifierar en utmaning i form av ett ökat utbildningsbehov hos många aktörer. Tillståndsplikten kan leda till en nödvändig kontinuerlig fortbildning, vilket i sin tur kan bli en flaskhals för utförare. Det kan kräva utbildning av befintlig personal och möjlig nyrekrytering för att möta de nya kraven.


Fokus på barnperspektivet

I förberedelserna inför de nya kraven har TryggtBoende särskilt fokuserat på barnperspektivet. De har utbildat och nyrekryterat personal specialiserad på barnsamtal och anpassning av insatser enligt barnkonventionen. Det betonas att barn inte bara är medföljande utan egna parter, och deras individuella behov måste tillgodoses.

Att se barns individuella behov är avgörande, särskilt vid trauma, och det är viktigt att lyfta upp dem som individer och möta deras behov av trygghet, skydd, och möjlighet till interaktion med andra barn.


Investeringar och resursförstärkning

För att möta de ökade kraven har TryggtBoende redan och kommer fortsätta att genomföra tydlig och kontinuerlig kompetensutveckling för sin personal. Det är en del av deras strategi för att säkerställa hög kvalitet i vård och stöd.


Man har redan gjort investeringar för att möta de nya kraven. De har satsat på utbildning och nyanställt personal med kompetens inom KBT och terapeutiska samtal. En särskild fokus har lagts på att ha ytterligare personal för att arbeta specifikt med de svårare samtalen, vilket ses som en nödvändig och speciell satsning.


Enligt Joakim kommer de boende att känna att insatserna de får i skyddade boenden är mer anpassade efter deras individuella behov. Tillståndsplikten förväntas därmed positivt påverka boendes upplevelse och välbefinnande.


Samarbete för smidig övergång

Han ser även fram emot ett förbättrat samarbete med myndigheter och andra intressenter genom tillståndsplikten. Dialogen mellan beställare och utförare förväntas bli mer tydlig och lyhörd för att säkerställa varaktiga förändringar som skapar nya möjligheter för människor att leva utan våld.


Joakim Ulmefors avslutar med att han tror att kommunikationen mellan beställare och utförare kommer att bli enklare och tydligare genom tillståndsplikten. Det förväntas underlätta möjligheten att erbjuda skräddarsydda tjänster och stöd utifrån varje individs unika behov.


 

Intervju med TryggtBoendes VD Joakim Ulmefors, 20 februari 2024


Om TryggtBoende

TryggtBoende i Sverige specialiserar sig på livet efter skyddat boende genom att sammanfläta traditionellt socialt arbete med modernt säkerhetstänk. Bolaget erbjuder brett stöd i form av skräddarsydda upplägg efter klienternas unika behov. Tack vare deras approach har ett stort antal klienter idag nya sammanhang med fungerande vardag. De utbildar även socialtjänst och utförare i långsiktigt hållbara placeringar.Kommentare


bottom of page