top of page
Avhopparverksamhet | TryggtBoende

Avhopparverksamhet

Skyddade boendelösningar för Avhoppare

Vi erbjuder avhopparverksamhet för kriminella och arbetar med avhoppare inom kriminalitet och organiserad brottslighet. Det kan vara unga människor som är på väg in i kriminalitet eller äldre personer som varit aktiva under en längre period. Insatsen skall hjälpa till att bryta en negativ utveckling eller en kriminell identitet samt stötta och motivera personen att lämna kriminalitet och dess strukturer för att skapa sig ett nytt liv med nya val. Vi arbetar aktivt med att bryta den tidigare livsstilen för att få ut individen i arbete, sysselsättning och på sikt ett sammanhang med nya nätverk och fritidsintressen.

Områden

Vi arbetar med

 • Kontaktmannaskap

 • Individuella stödsamtal

 • Stöd och utbildning till anhöriga

 • Stöd i samverkan och samordning med myndigheter

 • Handledning till socialtjänst

 • Alkohol- och drogtester

Praktiska insatser

Praktiska insatser kan exempelvis vara

 • söka sysselsättning

 • kontakt med sjukvård och myndigheter

 • hjälp med att söka boende

 • om man bor via oss: hjälp med att sköta sitt boende

 • reda i sin ekonomi och hjälp med skuldsanering vid behov

 • stöd till en aktiv fritid

Tillvägagångssätt

Vi erbjuder skyddade placeringar ihop med olika sociala stödinsatser, exempelvis via öppenvård i kombination med skyddat boende eller vittnesskydd beroende på klientens bakgrund och förutsättningar. I arbetet med kriminella avhoppare arbetar vi med skyddsinsatser samt att utbilda klienten i att hantera sin säkerhet och sitt skydd. Arbetet innebär även att vi etablerar klienten på ny ort utifrån en lämplighetsbedömning. Vi bildar ett team i varje placering och arbetar tvärprofessionellt. Vi kan ta emot placeringar akut eller utifrån planering samt har tillgång till jour dygnet runt.

Genomförandeplan

Vi upprättar en genomförandeplan tillsammans med klienten, efter socialtjänstens vårdplan. Genomförandeplanen utgår ifrån klientens behov av stöd inom olika livsområden som hälsa, psykisk hälsa, ekonomi, boende, missbruk, rättsliga problem, nätverk, sysselsättning och fritid. Vi samverkar utefter behov med socialtjänst, polis, kriminalvård, sjukvård eller andra aktörer i samhället som är viktiga för klientens unika situation.

Säkerhetsexperter

Vi har nära samarbete med säkerhetsexperter som driver våra frågor inom skydd och säkerhet. Våra samarbetspartners har lång erfarenhet och är diplomerade inom kartläggning av risker, risk- och sårbarhetsanalystik och andra otroligt viktiga delar som hör till skydd, teknik- och personsäkerhet. TryggtBoende har stor erfarenhet av att arbeta i samverkan med olika SIG- grupper i Sverige i syfte att skapa en relevant bild av risker samt möjliggöra bättre kliv ut ur den kriminella sfären. Vi anlitas även kontinuerligt av polis och socialtjänst landet runt för att genomföra utbildningar, konsultationer och seminarier rörande just säkerhet.

TryggtBoende

Vi har även anställda socionomer och socialpedagoger med lång erfarenhet inom socialtjänst med inriktning mot olika former av problematik främst inom kriminalitet och missbruk men även våld i nära relation. Vi jobbar med kontaktmannaskap och i detta arbete ingår praktiskt stöd som kan vara att söka sekretessmarkering, uppsöka sjukvård, hantera tekniska hjälpmedel och säkerställa bankkonto. Vi erbjuder även stöd i olika myndighetskontakter eller socialt stöd för att komma ut i en aktiv fritid eller påbörja en sysselsättning. Vi finns i Göteborg men våra boenden är placerade i olika delar av Sverige till vilka vi kan ombesörja säker transport.

bottom of page