top of page
  • Skribentens bildTryggtBoende

Mot ett nytt sammanhang

När du väl bestämt dig för att söka stöd hos socialtjänsten på grund av den våldsutsatthet du lever i, har du redan tagit ett första kliv mot ett nytt sammanhang. Ett sammanhang där du som våldsutsatt, tillsammans med dina eventuella barn, kan få leva ett fredat liv i frihet. Att komma till ett nytt sammanhang kräver mycket av dig som person men även av den personal som finns till för att hjälpa dig.

svartvit bild på kvinna med dotter som går bortåt
"Det nya sammanhanget är din väg ut och bort från det destruktiva liv du nyss haft"

Vad innebär ett nytt sammanhang?

Med ett nytt sammanhang menar vi att du kommer till en ny ort, finner nya skolor/förskolor för barnen, får ett nytt socialt nätverk, nytt jobb och allt som hör livet därtill. Det nya sammanhanget är din väg ut och bort från det destruktiva liv du nyss haft. Det nya sammanhanget skall även vara en plats för dig att läka.


Vem får skyddat boende?

Oavsett vad du ansöker om hos socialtjänsten ska en utredning genomföras. I kartläggningen och utredningens förfarande tar många socialtjänster stöd i FREDA. FREDA är ett verktyg som kan användas när det pratas om våld. I grund och botten är det ett frågeformulär som lyfter svåra frågor kring en persons våldsutsatthet. Likaså finns ett verktyg kallat PATRIARK. Detta frågeformulär används i större utsträckning när det gäller frågor kring hedersrelaterat våld. Båda verktygen är godkända av socialstyrelsen.


Alla socialtjänster har personal som är särskilt utbildade i att möta våldsutsatta och samtala kring våld. När du träffar en socialsekreterare för första gången kan du vänta dig ett möte där du får berätta om din situation, både historiskt sett och nuläget, kom ihåg att du till en början kan vara anonym och informationssökande. Kom ihåg att du ansöker om bistånd hos socialtjänsten. Det kan exempelvis vara att du söker plats i en skyddad bostad, kvinnojour eller ansöker om stödsamtal.


Ibland kan situationen vara akut där du vet om att du behöver en placering omedelbart. Likaså kan din socialsekreterare göra bedömningen att du direkt behöver skydd genom placering. Lika ofta kan en placering planeras ihop tillsammans med en socialsekreterare så att du med ett lugn kan förstå alla steg som kommer tas. Har du barn kommer dessa givetvis tas med i planeringen kring din placering. Socialsekreterarens roll är att kartlägga dig som individ, ditt nätverk och framför allt, förövaren/hotet. Detta genomförs genom att en utredning skrivs av socialsekreteraren.

svartvit bild på kvinna och dotter som går bortåt
Ort baseras på våldsutövarens sociala nätverk.

Vart hamnar den med skyddat boende?

Vilken ort du blir placerad på avgörs ofta beroende på vart våldsutövaren har sitt sociala nätverk. Det är viktigt att risken att bli påkommen av en slump minimeras. Ofta hamnar en individ med skyddsbehov på en ort den aldrig varit eller har kontaktnät i. Socialsekreteraren sitter på kunskap om vilka företag och på vilka orter det finns skyddade boenden. Beroende på socialtjänstens bedömning i kombination med dina önskemål kan du (och dina barn) bli placerade i en vanlig lägenhet, ett hus eller på kvinnojour. Tiden du behöver bo placerad varierar. Mycket beror det på dina egna förutsättningar, hur god ekonomi du har, är du inskriven i bostadsköer eller om ditt nätverk kan hjälpa dig vidare. Det beror även på omfattningen av skydd och stöd du är i behov av.


Tiden som placerad på ett skyddat boende beskrivs ofta som en känslomässig berg- och dalbana. Du kommer få tankar på att lämna det skyddade boendet. Det är en jobbig tid där dina känslor och vad du blivit utsatt för kan komma ikapp dig. Att känna tvivel inför framtiden är normalt. Personal som arbetar med våldsutsatta personer finns för att ha samtal kring våldets effekter med dig.


Är jag säker i skyddat boende?

Som skyddsplacerad finns det alltid personal i din närhet som är till för att stötta och vägleda dig framåt. Personal finns för att göra en planering tillsammans med dig och socialtjänsten för att Du och dina eventuella barn ska få de insatser ni är i behov av. På TryggtBoende anser vi att det är viktigt att fortsätta bo under så normala förhållanden som möjligt för att återhämtningen och normalitet ska bli den bästa.


Bara för att du bor skyddat på ett skyddat boende betyder inte det alltid att våldet upphör, dock kan våldet byta karaktär. Även om våldsutövaren saknar information kring vart du bor, kan våldsutövaren göra försök till kontakt, exempelvis genom dina anhöriga. Du bör snarast byta telefonnummer samt få hjälp av utbildad personal att säkerställa din telefon och andra tekniska tillhörigheter. Din mobiltelefon är en av de främsta faktorerna som ökar risken för dig att bli röjd. Blir du placerad kommer du få hjälp i frågan hur du framöver kan använda din telefon och andra tekniska tillhörigheter på ett säkert sätt.


 

TryggtBoende

Comments


bottom of page