top of page
TryggtBoende - Integritetspolicy

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Här på TryggtBoende tar vi din integritet och hanteringen av dina personuppgifter på stort allvar. Därför har vi tagit fram denna integritetspolicy med våra kontaktuppgifter, information om vilka personuppgifter vi hanterar samt vilka rättigheter som du har gentemot oss. Du har alltid möjlighet att ta kontakt med oss om du har frågor om vår hantering av dina personuppgifter eller allmänt om denna integritetspolicy så hjälper vi dig.

Kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige:

Företagets namn : TryggtBoende i Sverige AB

Organisationsnummer : 559245 - 8441

E-postadress : info@tryggtboende.nu

Telefonnummer : 010 - 303 07 00

Postadress : Box 400 60 Göteborg

Vad är personuppgifter?

”Personuppgifter” innebär all information om en identifierbar eller identifierad person (alltså du som privatperson). En identifierbar person är någon som kan identifieras baserat på personuppgifterna, antingen direkt eller indirekt, till exempel genom hänvisning till ett identifikationsnummer eller till en eller fler faktorer som rör din fysiska, fysiologiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Vad är behandling av personuppgifter?

Alla typer av åtgärder som vi gör med dina personuppgifter är behandling av personuppgifter. Det kan t.ex. vara åtgärder som att uppgifterna samlas in, registreras i datasystem, organiseras i register, struktureras eller sammanställs, lagras på våra dataservrar, används eller lämnas ut till annan. Det kan också vara åtgärder som att sammanföra uppgifterna, begränsa omfånget av uppgiften, eller om vi raderar eller förstör uppgiften.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Personuppgifter får enbart behandlas om du har gett ditt samtycke, om vi annars har laglig grund för behandlingen eller om dina personuppgifter måste behandlas av oss för att vi ska kunna fullgöra ett avtal mellan dig och oss. Här nedan beskrivs uppgifterna som behandlas, ändamålet med behandlingen och den rättsliga grunden för behandlingen:

Kontaktformulär

I de flesta fall är det du som självmant lämnar dina personuppgifter till oss. När du kontaktar oss via formulären på vår hemsida, samlar vi in och behandlar följande personuppgifter om dig:

 • Namn

 • E-postadress

 • Telefonnummer

Detta gör vi för att kunna svara dig när du kontaktar oss och vi behåller dessa personuppgifter så länge som du har ett pågående ärende hos oss. De enda som kan komma i kontakt med dina personuppgifter är våra medarbetare som handlägger ditt ärende och vår tjänsteleverantör som tillhandahåller vår webbplats och IT-system samt myndigheter om vi har en rättslig skyldighet att lämna ut dina personuppgifter på din eller deras begäran, eller på eget initiativ.

Cookies

På vår webbplats använder vi cookies för att leverera viktiga funktioner, förbättra användarupplevelsen och följa besöksstatistiken via Googles tjänster Analytics, Search Console och Ads samt spårningsverktygen hos Wix (vår webbplatsleverantör).

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen.

Det finns två typer av cookies:

 • En beständig kaka ligger kvar på din dator under en bestämd tid

 • En sessionskaka lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du är inne på en webbsida

De personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra identifikatorer.

Om du inte accepterar att kakor används kan du stänga av användningen av kakor. Det gör du i din webbläsares säkerhetsinställningar.

Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en kaka på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information om detta.

Sammanfattning av dina rättigheter gentemot oss

Du har möjligheten att göra anspråk på flera rättigheter gentemot oss. Dessa rättigheter listas här nedan och beskrivs sedan i detalj längre ned i denna integritetspolicy. Om du vill utöva dina rättigheter mot oss, hittar du våra kontaktuppgifter längst upp på denna sida.

 • Rätt till radering

 • Rätt att återkalla samtycke

 • Rätt till tillgång

 • Rätt till rättelse

 • Rätt till begränsning

 • Rätt till dataportabilitet

 • Rätt att invända mot behandling

 • Rätt att lämna klagomål hos tillsynsmyndighet

Rättighet till radering

Du som registrerad har rätt att när som helst begära att få de personuppgifter som vi behandlar om dig raderade. Detta gör vi i sådana fall utan dröjsmål, dock senast inom en månad. Däremot kan vi inte radera sådana personuppgifter som vi behöver bevara med rättslig grund eller för att fullfölja avtal med dig. Detta kan också innefatta preskriptionstider. Vi kommer också, utan att du aktivt begär det, på eget initiativ radera dina personuppgifter när det inte längre finns en rättslig grund för fortsatt behandling.

Rätt att återkalla samtycke

Du har när som helst rätt att återkalla det samtycke som du lämnat. I sådana fall raderar vi de uppgifter vars behandling grundas på ditt samtycke. Ditt återkallande av ditt samtycke medför inte att vi är skyldiga att radera uppgifter vars lagliga behandling grundar sig på avtal eller annat rättsligt förhållande.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få bekräftelse av oss om personuppgifter som rör dig behandlas och i sådana fall få tillgång till personuppgifterna och följande information:
 

 1. Ändamålen med behandlingen

 2. De kategorier av personuppgifter som behandlingen avser

 3. De mottagare eller kategorier av mottagare som personuppgifterna lämnas eller ska lämnas till

 4. Den period som personuppgifterna kommer att lagras eller hur denna period fastställs

 5. Om personuppgifter samlas in från någon annan källa än dig: varifrån sådan information kommer och vilka uppgifter det rör sig om

 6. Förekomsten av automatiserat beslutsfattande och profilering

Rätt till rättelse

Du som registrerad har rätt till att vi rättar dina felaktiga personuppgifter utan onödigt dröjsmål och senast inom en månad. Du har även rätt av oss att komplettera ofullständiga personuppgifter genom ett kompletterande utlåtande, med beaktande av ändamålet med vår behandling av personuppgifterna.

Rätt till begränsning

Om du inte vill att vi raderar dina personuppgifter har du istället rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter. Det kan komma på fråga om
 

 1. Du bestrider personuppgifternas korrekthet för att ge oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta

 2. Behandlingen saknar laglig grund men du inte vill att personuppgifterna ska raderas

 3. Vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller

 4. Du har invänt mot behandling som omfattar profilering eller automatiserat beslutsfattande, vartefter vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter i väntan på kontroll av ifall våra berättigade skäl för behandlingen är balanserade med dina berättigade skäl.

Dataportabilitet

Du som registrerad har rätt att få ut personuppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss. Du har rätt att få tillgång till sådana personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och du har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig, såvida vår behandling av personuppgifterna grundar sig på samtycke eller om behandlingen sker automatiskt. Om vi bedömer det vara tekniskt möjligt, har du rätt till att Vi överför personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att invända mot behandling

Du har rätt att efter eget godtycke när som helst göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter som avser automatiskt beslutsfattande, såsom profilering, samt direktmarknadsföring, om sådan behandling skulle utföras – se ”Vilka uppgifter behandlar vi?” högre upp på denna sida.

Rätt att lämna klagomål hos tillsynsmyndighet / Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Du har rätt att lämna klagomål till din nationella tillsynsmyndighet om vår behandling av dina personuppgifter. Oavsett om vi bedriver vår verksamhet i samma land som du bor i, har du rätt att inge klagomål till din nationella tillsynsmyndighet. Via länken nedan finner du kontaktuppgifterna till den svenska tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) samt till en lista över kontaktuppgifter till europeiska tillsynsmyndigheter:

https://www.imy.se/

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Allmänt om denna integritetspolicy

Med anledning av dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (”GDPR”) som trädde i kraft den 25 maj 2018, är vi skyldiga att lämna information till dig om vilka av dina personuppgifter som behandlas och ändamålet med behandlingen. I detta meddelande finner du all information som vi har blivit ålagda att redovisa för dig.

För förordningen i dess helhet på ditt språk, hänvisar vi till:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:119:TOC

Om du vill ta tillvara på dina rättigheter, vilka listas i denna integritetspolicy, kan du göra det genom att kontakta oss med hjälp av de kontaktuppgifter som du finner längst upp i denna integritetspolicy.

bottom of page